Polityka ekologiczna 3U

Zasada 3R: Reduce, Reuse, Recycle ang., promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów. Spolszczone: zasada 3U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj.

   unikaj

(ogranicz) przypomina o możliwości zmniejszenia ilości generowanych odpadów poprzez ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów - unikaj kupowania zbędnych lub niepotrzebnych rzeczy, unikaj towarów nadmiernie opakowanych (niepotrzebnie nadmiernie opakowanych),

   użyj

powtórnie przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktów powszechnie uznanych za jednorazowe, co zmniejsza skalę zanieczyszczeń środowiska, powstałych zarówno wskutek efektów ubocznych produkcji jak i akumulacji śmieci. Odnosi się do propozycji ponownego, wielokrotnego wykorzystania towarów, czasem w zupełnie nowym przeznaczeniu,

   utylizuj

(oddaj do odzysku / recykluj) mówi co należy zrobić w sytuacji, gdy nie można zrezygnować z produktu, a powstałego z niego odpadu nie da się wykorzystać ponownie: należy go wrzucić do odpowiedniego pojemnika celem ponownego wykorzystania w produkcji.

Zamów odbiór odpadów

– oznacza pola wymagane
– oznacza pola niewymagane
, Przesyłając dane osobowe oświadczam, iż podaję je dobrowolnie i są one zgodne z prawdą oraz, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej Polityki Bezpieczeństwa, w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.

O nas

Firma 3MD Recycling została założona w marcu 2012 roku przez czterech udziałowców.
Łącząc swą wiedzę i doświadczenie, stworzyli nową jakość w dziedzinie technologii odzysku odpadów.

Wizja i misja firmy

Strategicznym celem 3MD Recycling jest budowa innowacyjnej, dynamicznej i skoncentrowanej organizacji gospodarczej o istotnej pozycji na rynku europejskim, umożliwiającej zdobycie i utrzymanie pozycji jednego z liderów innowacyjności w branżach odzysku surowców z odpadów, w konsekwencji zdobywając długoterminową przewagę konkurencyjną opartą na technologii i know-how, a tym samym długofalowy i stabilny wzrost wartości firmy.

Powyższą wizje i misję realizujemy poprzez zagospodarowanie odpadów przemysłowych oraz odpadów pochodzących z gospodarstw domowych poprzez odzysk, w celu ponownego wykorzystania surowców wtórnych w życiu codziennym.

pozwolenie

Oferta

Prowadzenie działalności w dziedzinach związanych z gospodarką odpadami, w tym w szczególności: gospodarowaniem, przetwarzaniem i recyklingiem odpadów zawierających metale żelazne i nieżelazne. W pierwszym etapie działalności będzie to przetwarzanie cewek telewizyjnych, i przetwarzanie zużytych baterii przenośnych. Drugi etap to odzysk metali żelaznych i nieżelaznych oraz przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Trzeci etap to produkcja paliwa alternatywnego z odpadów.


NASZA OFERTA OBEJMUJE KOMPLEKSOWY ZAKRES USŁUG:

Odbiór wszystkich odpadów ujętych w decyzji 3MD Recycling

Wyposażenie w optymalną liczbę kontenerów i/lub pojemników na zbierane odpady

Opracowanie optymalnych rozwiązań dla zagospodarowania poszczególnych odpadów, w tym magazynowanie i odbiór

Kompleksową obsługę formalno-prawną, związaną z gospodarką odpadami dla wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym dla firm i instytucji

Terminowe odbiory odpadów

Współpraca

Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne, przedsiębiorców i jednostki samorządowe chcące wywiązać się z obowiązków jakie nakłada ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62/2001, poz. 628 z późniejszymi zmianami), Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr5/2008, poz. 236. z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180/2005, poz.1495).
Jesteśmy zainteresowani długoterminową współpracą, dlatego oferta naszej firmy jest dopasowywana indywidualnie do potrzeb naszych Klientów

Firmy i instytucje państwowe

   odbiór odpadów,
   odzysk i przetworzenie odpadów,
   outsourcing w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i obowiązków sprawozdawczych,
   wystawienie odpowiednich dokumentów związanych z gospodarką odpadami.

Instytucje samorządowe

   organizację zbiórki odpadów na ternie gminy własnym transportem,
   wystawienie odpowiednich dokumentów związanych z gospodarką odpadami.

Kontakt

Pozostań z nami w kontakcie.

3MD Recycling Sp. z o.o.

ul. Pątnowska 81
59-220 Legnica
Tel. +48 575 999 472
Tel. +48 575 999 473
e-mail: biuro3mdrecycling.pl

NIP 691-249-84-58     REGON 021913046

3MD Recycling Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000425572. Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 2.320.000 zł.

Zarząd Spółki:
Jerzy Skrzypczak – Prezes Zarządu
Marcin Kaźmierski – Członek Zarządu, Dyrektor Zakładu

Skontaktuj się z nami

– oznacza pola wymagane
Przesyłając dane osobowe oświadczam, iż podaję je dobrowolnie i są one zgodne z prawdą oraz, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej Polityki Bezpieczeństwa, w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.